Tag Archives: พระเจ้าปีเตอร์มหาราช

Grand_Peterhof_Palace_01
พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วง สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปีค.ศ. 1705 ของกษัตริย์รัสเซีย โดยทำการสร้างให้ติดกับชายฝั่งเพื่อใช้ในการพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญญลักษณ์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
saint-petersburg
เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เป็นจุดกำเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใช้ชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอล 2 สาวกของพระผู้เป็นเจ้า สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 1703 เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก