Tag Archives: กษัตริย์รัสเซีย

Grand_Peterhof_Palace_01
พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วง สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปีค.ศ. 1705 ของกษัตริย์รัสเซีย โดยทำการสร้างให้ติดกับชายฝั่งเพื่อใช้ในการพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญญลักษณ์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช